Badime: Awarded to EritreaEritrean Liberation Flag ;;..
Forum;Contact;Webmaster;
Problem reading Tigrinya?; Install these fonts: GeezUnicode | GeezMahtemUnicode | GeezTypenet
ShabaitEPDPEPDFENSFEDPELFFarajetIslamic IslahAdulis-ArabicRubAnsabaCDRIEEDAAlenalki
;ELF Reunion FBArkokobayGeregerSudanSomalia
AljazeeraEthiopiaYemen DjiboutiKenyaVOASudan News Agency;
Adoulis;| Alenalki | Alnahda |Asena | Asmara-online |Asmarino | Awna |; Capitaleritrea | Dehai |Dekebat | Gereger | Hidri | Jeberti | Madote | ;Meadna |Tesfanews |Togoruba| ER-UNDP |Zemen | ;Radio Erena |Live EYSC Facebook | ;Ethsat.com | RadioAserna | QieNit |;KNON;Radio Dallas |;Voice of America -Tigrinya |; Voice of Eritrea -DC | Voice of Eritrea-Halifax ;|;;People's Voice of Eritrea;| meskerem |video archives;|;meskerem youtubes

Past Postings? Visit Erigazette.org
 
 

  ርሑስ መበል 26 ብዓል ናጽነት
President Isaias Afwerki Speech and Military Parade – Eritrea Independence Day 2017                  

 

Previous Slide

Next Slide

 

ርእይቶይ ኣብ  ልዕሊ
“ፕረሲደንት  ሃገረ ኤርትራሲ  የዕዘምዝም?”
 ዝብል ሓተታ  መርበብ ሓበሬታ መስከረም

ቀለታ ኪዳነ

ኣቐዲመ  ንመስከረም  ነቲ ኣሰደማሚ ዝበሎ ኣርእስቲ ምልዓሉ  ከየመስገንኩዎ ክሓልፍ ኣይደልን። ይኹን እምበር ሎሚ ኣብ ኤርትራ ዝርኤን ዘይርኤን ዝስማዕን ዘይስማዕን ዘሎ ኣስደማሚ ግን ቆጺርካ ዝውዳእ ኣይኮነን።  ቀጺለ  ኣብቲ ፕረሲደንት ሃገረ ኤርትራሲ የዕዘምዝም ዝብል ኣርእስቲ ክዛረብ  ከሎኹ ፕረሲደንት ሀገረ ኤርትራ ኣብቲ  ብምኽንያት ብዓል ናጽነት ኢሉ ዘካየዶ ቃለ መጠይቑን  ዘልዓሎ ኣውዒሉ ዘሕድር ብዛዕባ ናይ ማይ ቦጣት ክዛረብ ከሎ ብርእይቶይ የባጩ  ኢዩ ነሩ እምበር ኣዕዘምዚሙ ዝብል እምነት የብለየን።

ምዕዝምዛም ዝበሃል ንሓደ ካብ ዓቕምኻን ሓይልኻን ሓላፍነትካን  ወጻኢ ኰይኑ ንኽትገብሮ ዝተኣዘዝካዮ እሞ ንዘይትደልዮን ዘይትኽእሎን ጕዳይ ግበር ወይ ተቐበሎ ክትበሃል ከሎኻ ተርእዮ ናይ ምቅዋም ወይ ዘይምሕጓስ ግብረ መልሲ ኢዩ።

እሞ ኣብ ኤርትራስ መራሒ ሃገረ ኤርትራ ዘይደልዮ እንተዘይኰይኑ  ክገብሮ ዘጸግሞ  ጕዳይ ኣሎ ድዩ? ፈጺሙ የልቦን። እዛ ብዛዕባ ሃገርናን ህዝብናን ዝዝረብ ኮነ ዘካይድ ቅዋም ኮነ ባይቶ ከምኡ’ውን ኣብ ምዕራብ ኮነ ኣብ ምብራቕ ኣብ ኣፍሪቃ ኮነ ኣብ እስያ ተራእዩን ተሰሚዑን ዘይፈልጥ በይኑ ሓደ መራሒ ከም ዝደለየ ዝገብራን ክሸጣን ክልውጣን ከይተረፈ ዝኽእል መራሒ ዘለዋ ሃገርና ትጸብቕ ትኽፋእ፡ ትሃብትም ትድከ፡ ብዘይካኡ ዝሕመን ዝውቀስን ብዓል ስልጣን ኮነ ገባራይ፡ ነጋዳይ ኮነ ሸቃላይ መምህር ኮነ ወትሃደር ዋላ ሓደ የልቦን።

እሞ ስለምንታይ  ድኣ እዚ ነታ ሃገርን ህዝብን ብደቂቕ እናተኸታተለ:

 • እኽልን ዘይትን ካብ ተሰነይ  ንኸተማታት ከበሳ ከይሓልፍ 

 • ከምኡውን ጣፍን ካልእ ቀንጠመንጥን ካብ ሰራየ ብነጻ ከም ዝደለኻ ንኸተማ ኣስመራ ከይኣቱ 

 • ዶላርን ናይ ወጻኢ ሸርፍታትን ኣብ ሃገር ብነጻ ከይንቀሳቐስ፡ 

 • ሓረስታይ ከይሓርስ፡ ነጋዳይ ከም ዝደለዮ ከይነግድ

 • ለፊዕካን  ደኺምካን  ብሕጋዊ መንገዲ ኣብ ባንክ ዘቐመጥካዮ ገንዘብካ ከም ዝደለኻ  ከይተውእ

ብሓጺሩ እዚ ህዝብና ሓርጭን ቢሑቕን ከይተረፈ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ከም ዝደለዮ ከየንቀሳቕስ ዝቆጻጸር ስርዓት  ነተን ናይ ማይ ቦጣት ከም ድላየን  ገንዘብ ህዝቢ ክዘርፋን ገበን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ክፍጽማን ንምርኣየን ወይ ንምቍጽጻረን  ስለዝሰኣነዩ ኢሉ ዝኣምን ሰብ እንተልዩ ናይ ምሕሳብ ዓቕሚ ዝጐድሎ ጥራሕ ኢዩ።  

እቲ ምኽንያት እምበኣር ብርእይቶይ ፕረሲደንት ኢሳያስ ንህዝቢ ኤርትራ ዓሻን ፈራሕን ትኣዛዛይን ኣማንን ኢዩ ኢሉ ስለዝኣምን  ኵሉ ህዝቢ ሰራቒ ኰይኑ  ኣነ እንታይ ዘይገበርኩ ኢሉ ነቲ ናይ ምምሕዳሩ ጕድለትን ግስርጥናን ንኻልኦት ከላግበሎም ከሎ ዝቕበሎን  ዝኣምኖን ህዝቢ ዘሎ ስለዝመስሎ ኢዩ። ንሱ ንህዝቢ ኤርትራ በቲ ቀደም ከም ዝፈትዎን ዘምልኾን ዝፈልጦ  ጥራሕ ዘይኮነ ከም ዝተቐየረን ከም ዝጸልኦን ዝተቐየመሉን እውን ይፈልጥ ኢዩ።  እቲ ኵሉ ጸረ ህዝቢ ዝገብሮ ስርሓትን ውሳኔታትን ከኣ ኣበይ ከይበጽሕ  እንታይ ከይገብር ኢሉ ስለዝነዓቖ ጥራሕ ኢዩ።  ናይ ብሓቂ ከኣ ህዝቢ ክኣምኖ ጸኒሑ ጥራሕ ዘይኮነ እንታይ ክገብር? በይኑ ኮይኑ ኵሉ ህዝቢ ሰራቒ ኮይኑ መሳርሕቲ ስኢኑ ዝብሉ ሰባት ከም ዝነበሩን ሎሚ እውን ዋላ ይውሓዱ ከም ዝህልዉን ዘይከሓድ ኢዩ። ስለዚ ፕረሲደንትና ኵነታት ሃገሩን   ናብራ ህዝቡን  ከምዚ ዘለዎ ትሕቲ ምድሪ ንኽኣቱ  ብመደብ ዝሓዞ እምበር ስኣን ክእለት ወይ ሕጽረት ምቍጽጻር ኣይመስለንን። እቲ ጸገም ግን ብርእይቶይ ንሎሚ ክዛረበሉ ዘይክእል’ኳ  እንተዀንኩ ናቱ ዘይኮነ ናትና ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኢዩ።

 ካብ  ተመክሮይን  ትዕዝብተይን  ሓቂ ክዛረብ እንተዀይነ ከኣ ብመሰረቱ ፕረሲደንት ኢሳያስ ዝነብራ ዘሎ ኤርትራን  ህዝብና ዝቕመጣ ዘሎ ኤርትራን ክልተ ንንበይነን ኢየን።  ፕረሲደንት ኢሳያስ ዝዛረቦ ኤርትራዊ ቋንቋን ህዝቢ ኤርትራ ዝዛረቦ ቋንቋን እውን   ኩሉ ትግርኛ ይኹን እምበር ፈጺሙ ኣይቀራረብን ኢዩ።  ህዝቢ ኤርትራ ንመራሒኡ ኣቐዲሙ ኣዝዩ ስለዘፍቀሮን  ዘምለኾን  ሎሚ ፕረሲደንት ኢሳያስ  ንህዝቢ ኤርትራ ዝዛረቦን ዘስምዖን ዘሎ ቋንቋ ኣብ ማንም ክፍለ ዓለም ሓደ መራሒ ንህዝቡ ተዛሪቡዎ ዘይፈልጥ ቋንቋ ኢዩ። እቲ ኣዝዩ ዝገርም ግን እዚ ኵሉ ታሪኽን ጅግንነትን ጭውነትን ልቦናን ዝነበሮ ለባም ህዝቢ ኤርትራ ኣብዚ ከምዚ ምውዳቑ ኢዩ። ብዝዀነ ግን ዘይሓልፍን ዘይውዳእን የልቦን እሞ ህዝቢ ኤርትራ ካብዛ ብገዛእ ደቁ ኣውሪዶሙሉ ዘለዉ ናብራ ሕሰምን መከራን ክወጽእ ክልብምን ነንሓድሕዱ ክሰማማዕን  ክከባበርን ክላዘብን ይግባእ።

ዓወት ነቶም በጃ ሃገር ዝሓለፉ ጀጋኑ   ርሑስ መበል 26 ብዓል ናጽነት                                                                                                    

ቀለታ ኪዳነ

 

መስደመም!!!
ፕረሲደንት ሃገረ ኤርትራሲ የዕዘምዝም?
ስጊንጢር ምሕደራዊ ስልጣን ኣብዛ ሓላል መሬት

ፕረሲደንት ኢሰያስ፡ ምስ ህዝቡ ኰይኑ ብዛዕባ ደረት ዘይብሉ ምዝመዛ ነጋዶ፡ ገዛ ክራይ የዕዘምዝም??
ምሕደራዊ ስልጣን ናበይ ኣበለ? እታ ለጓም ኣበይ ኣበለት??

ፕረሲደንት ከምዚ ክብል የዕዘምዝም "ንሰብ ቦጥ ነጋዶ፡ ካብ ማይ ነፍሒ ንሓደ በርሚል ማይ 37-49 ሳንቲም እንዳሸጠሎም ንህዝቢ 50 ናቕፋ ከመይ ገቢሮም ይሸጡ ኢሉ መንግስቲ፡ ፕረሲደንት ኢስያስ፡ ምስ ህዝቡ ኰይኑ የ ዕዘምዝም። ስጊንጢር መንግስታዊ ስልጣን ኣብዛ ሓላል መሬት?

 ከመይ ኣብ ልዕሊ ብነጋዶ ዝረአ ደረት ዘይብሉ ምዝመዛ  ቅለጡፍ ስጉምቲ ዘይውሰድ:፡ ፕረሲደንት ኢሰያስ ቅድሚ 10 ዓመት አቢሉ ከምዚ ዓይነት ምዕዝምዛም ከስምዕ ይዝከር። በለ ኸኣ፡ ኣብ ኣመሪካ $10 ዝዋግኡ ተኒሰ ሹዝ ኣብ ኣስመራ $40-$50 ከመይ ገበሩ ይሽየጥ ኢሉ ቅድሚ 10 ዓመት ክዛረብ፡ ከዕዘምዝም ይዝከር።
 

ኣብ መንጎ ግብጽን ኤርትራን ዝተፈጥረ ዝምድና።ምስ ስዑዲ ዝተፈጥረ ዝምድና...ንወያነ ዝፈጠረ ናይ መንፈስ ጭንቀት..

.. ወያኔስ፡ ያኢ..ብጉዳይ ኤርትራ ሓዲስ ፖሊሲ
ነዲፍና ይብሉ..


እዛ ስእሊ ነቲ ጨንቀት ወያነ
ሰማይ እንከተዕርጎ


President Donald Trump, first lady Melania Trump, King Salman bin Abdulaziz al-Saud of Saudi Arabia and Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi attend the opening the World Center for Countering Extremist Thought in Riyadh, Saudi Arabia, on Sunday, May 21.

 

San Diego

መበል 26 ዓመት ነጻነት ኤርትራ ንምብዓል!!

ማሕበር ስኒት ኤርትራውያን ሳንድየጎ (ማስኤ-ሳድ) መበል 26 ነጻነት ሃገረ ኤርትራ ንምብዓል፣ ብዝተፈላለየ ጽሑፋትን፣ግጥምታትን ዝተሰነየ፣ ብሃገራዊ ደርፍታት ዝደመቐ ምሸት ንምብዓል ብክብረት ይዕድም።

أدعكم منظمة سنت الارترية للمشاركة في الاحتفال الذي سوف تقيمه بمناسبة مرور ست وعشرون عام علي استقال دولة ارتريا وسف يتخلل الاحتفال كلامات لبعد الشخصيات الوطنية وأغاني وطنية . الدخول مج

Read More

 

ኣብ ድርብ ሓሶታት ዝነብር ወዲሰብ ዘዘዉትሮ ባህርያት
ኡሮማይ! ......ኡሮማይ! ....

ኡሮማይ! ......ኡሮማይ! ......ክንደይ ኮን ንሰንፍ ኢና! እንታይ ኮን እዩ ጸገምና? ካብ ጽቡቕ ሕማቕ ድዩ ዘፍትወልና? ከተማታትናን ዓድታትን ብሳሕዊ (ጽንፈት ኣእሙሮ) መንእሰይን ማእከላይ ወለዶ፡ ብሕጽረታት መግብን ማይን፡ ብሕጽረታት ጽዓት...ወ.ዘ.ተ እንዳተሳቀየ ከንሱ እንተ ንሕና ከም ህዝቢ፡

እንተ እቲ ዘሎ ፖሎቲካዊ ስርዓት ነዚ ንምፍታሕ ኣብ ክንዲ ዝጽመድ፡ ኣብ ተገሊሉ ክዉዳእ ዘይክእል ህልኽን ሃለዉለዋትን ምእታዉና ብጣዕሚ ዘሕዝንን ዘሰክፍን እዩ። ከም ሃገርን ህዝብን ንገዛ ርእስናን ንሃገርናን ኣብ ዋጋ-ዕዳጋ ዘእተና ሙኻና ከ ይርዳና ዶ ኣሎ ይኸዉን?


 ኣብዚ ዘለናሉ እዋናት ናይ ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ነገራት ኩሉ ንስንጊንጢር እዩ ተቐይሩ ዘሎ።

 • እቲ ደንቖሮ ከም ፈላጥ ካብተወስደ፡

 • እቲ ነዉሪ ዘረባን ተግባራትን ከም ሓቕን መነየቲ ካብ ኮነ!

 • እቲ ጥልመት ከምጹቡቕ ባህሊ ካብተጋዉሔ!

 • ኣብ ክንዲ ለባም ነቲ ዓሻ ኣገናዕን ኣጆኻን ካብተባህለ፡

 • ኣብ ክንዲ ጂግና ጠላምን ከዳዕን ከም መተካእትኡ ካብተቖጽረ፡

 • ኣብ ክንዲ ሃገራዊን ዲሞክራስያዊን እቲ ብጽበትን ጉጂላዊ ኣታሓሳስባ ዝሳቐ ከም ኣባጓይላን መራሒ ቃልሲ ክኸዉን ካብተራዕመ፡

 • ሓድሕድ ምክብባር ተሪፉ ምንዕዕዓቕን ምጽራፍን ቁምነገር ካብተሓስበ፡

 • ካብ ዘበናዉነት ናብ ጥንታዉነት ናይ ምምላስ ድንዕታታት ካብ ተጋህደ፡

 • ካብ ልዕላዊነት መግዛእታዉነት ከም ምርጫ ካብተወስደ...ወ.ዘ.ተ

  ኡሮማይ! እምብኣር መጥፊኡ ዝብርሆ ወዲሰብ ከምዚ እዩ ዝገብር ብምባል ኣብ ሰኸኽታ ከእትወካ ዝህቕን እኳ እንተኾነ፡ እዚ ምልክታት ናይ ኣብ ድርብ ሓሶታት ዝነብር ወዲሰብ ዘዘዉትሮ ባህርያት እዩ። ስለዚ ኣብ ከምኡ ካይትሽመም ብትሪ ንገዛእ ርእስኻ ንቃልሲ ክትጸምዳ ክትግድዳ ግድነታዊ እዩ። Read More

 

ህወሓታዊ ፖለቲካዊ ጭዋነት ዲያስፖራ ደው ይበል – ብሕብረ-እምነታውያንን ሃገራውያንን ኣ ይተካእ

...ፖለቲካውያን ጭዋታት ኢትዮጵያ ተጋሩ ኢዮም። Image result

ህዝቢ ትግራይ ካብ ህዝቢ ኢትዮጵያ 5-6% ይውክል።

 • ንፖለቲካዊ፡ ቁጠባውን ወትሃደራውን ኢትዮጵያ ብላዕለዋይ ኢድ ዝመርሑ ዘሎዉ ግን እቶም ብህወሓት ዝፍለጡ ናይ ፖለቲካ ጭዋታት ትግራይ ኢዮም።
 • ብቐጥታት ተጠቀምቲ ሃብቲ ኢትዮጵያ ካኣ ንሶም እዞም ብህወሓት ዝፍለጡ ዘመናውያን መሳፍንቲ ኢዮም።
 • ቀንዲ ገበርትን ሓደግትን ህወሓት ሎሚ እቶም ብዙሕ ንብረትን ሃብትን ዝውንኑ ኢዮም።
 • ቅርጻዊ ተጠቃሚ ናይዚ ፖለቲካዊ ጉጂለ ህወሓት ትግራይ ወይ ናይ ትግራይ ትውልዲ ዘሎዎ ክኸውን ኣሎዎ።
  • ንኣብነት፡- ኩሉ ዓይነት ቁጠባዊ ወፍሪ ናብ ትግራይ ይውሕዝ።
  • ባንክታት ኢትዮጵያ ንኣውፈርቲ ተጋሩ ዝያዳ ክፉታት ኢዮም።
  • ብፍላይ ባንኪ ልምዓት ኢትዮጵያ ዳርጋ ንተጋሩ ተባሂሉ ዝቖመ ባንኪ ኢዩ።
  • ኣብ ጋምቤላን ከባቢኡን ኣብ ሕርሻ ካብ ዘውፍሩ እቶም 75% ተጋሩ ኢዮም።
  • እቲ ብኤፈርት (EFORT) ዝፍለጥ ልዕሊ 80 ዓበይቲ ናይ ወፍሪ ኩባንያታት ዘሎዎ ህወሓታዊ ናይ ንግድን ወፍርን ትካል ብዘይካ ንተጋሩ ንኻለኦት ኢትዮጵያውያን ናይ ስራሕ ዕድል ኣይህብን።

  ስለዚ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ብናይ ትግራይ ናይ ፖለቲካ ጭዋታት ዝምራሕ መንግስቲ ናይቶም ኣብ ስልጣን ዘሎዉ ህወሓታውያን ጥራሕ ዘይኮነስ ቅርጻዊ ተጠቀምቲ እውን ኣሎውዎ። ካብኡ ናብኡ ኣብ ትግራይ እውን ዝያዳ ህወሓታዊ እንተ ኮይንካ ዝያዳ ተጠቃሚ ክትከውን ትኽእል ኢኻ። እዚ ዓይነት ፖለቲካዊ ጭዋነት ኣብ ኤርትራ ብፉሉይ ቅርጻዊ ተጠቃምነት ኣይፈጠረን። ልክዕ ኢዩ ስልጣን ብውሑዳት ጭዋታት ፖለቲካ ተባሒቱ ኣሎ። በዚ ምኽንያት ህዝብና ዘሎዎ ምሉእ ዓቕሚ ተጠቂሙ ናብርኡ ከመሓይሽ ኣይከኣለን። እዚ ኩነት ንዓይ ኣቢዪ ትርጉም ይህበኒ ብዛዕባ’ዚ ብዙሕ ስለ ዝጻሓፍኩ ኣይምለሶን ኢየ።
  Read more

Getting your goat in Eritrea....

Lifestyle
Photo of the Week: Getting your goat in Eritrea – African Arguments


In Eritrea’s second largest city of Keren, the picturesque regional capital surrounded by granitic mountains, cattle is traded in the market. For more on Eritrea, see: This photo was taken by Andrea Moroni. Check out his flickr page here. In our Photo of the Week, we showcase one of the boldest and most beautiful images, old or new, that we’ve come across that week. If you’d like to submit a photograph to be featured, please email editor@africanarguments.org. ...
Gunfire as I.Coast troops resume protest despite 'apology'
 Patrick Fort with Ladji Abou Sanogo in Bouake,AFP Fri, May 12 8:21 AM PDT 

Abidjan (AFP) - Disgruntled Ivorian soldiers took to the streets of Abidjan and two other cities on Friday, firing angrily into the air a day after publicly apologising for a string of recent uprisings.

Rebellious troops surrounded the military's headquarters in Abidjan after a spokesman for the protesters publicly apologised to the president for a January mutiny which triggered months of unrest.

Read more

«Everyone has enough to eat, are well-groomed and well-dressed»
ERITREA - THOUSANDS flee yearly from Eritrea and ask for asylum in Europe - also in Switzerland. Cope? SVP Grand Master Sabina Geissbühler looked at the situation on the ground. Read here their impressions.

Geissbühler-Strupler also praises the education system.

ERITREA – THOUSANDS flee yearly from Eritrea and ask for asylum in Europe – also in Switzerland. Cope? SVP Grand Master Sabina Geissbühler looked at the situation on the ground. Read here their impressions. Sabina Geissbühler-Strupler “As a member of the Security Commission of the Canton of Berne, I had to deal with credit increases […]  

..before I left I had contact with Eritreans, who have long been in our country. Like the snowfall principle, I received addresses from local people, hospital and school leaders. Travel companions were also recommended, because such a request would dispense with the National Service and give them additional merit.

Read more

A report full of lies
Un rapporto pieno di menzognero

Speciale Eritrea: tutto sulla tratta di immigrati-spie di Afewerki
(di Dario Zumkeller)
Read: Translated from

"In the evening the streets of Asmara are almost deserted.". Dario Zumkeller...
(?  meskerem)


Related image

 


Dario ZumkellerIn the evening the streets of Asmara are almost deserted. .. .. Traders receive 500 nafka per month (about 5 euro) ... ( machine translation from Italian)
 • The universities were closed. It remained only for the privileged few regime.
 • Due to lack of hands to work the land, the country is in perpetual food shortages.
 • Traders receive 500 nafka per month (about 5 euro)
 • In the evening the streets of Asmara are almost deserted.
 • The only young people who frequent the bars and restaurants are residing abroad who return to Eritrea to spend the summer holidays. Many kids are hiding, constantly changing accommodation to avoid being deported to the Sawa military camp. T
 • Most Eritreans living abroad for many years are forced to pay: otherwise, their families at home could suffer repercussions
 • .the receipt of payment of 2% is sent to the families of migrants to Eritrea. If you do not prove that their family has paid the fee, they can lose their jobs, the ration card is withdrawn without the possibility of receiving the goods sent from abroad, seized at customs by border police officers.

Ethiopians mass deportations
Ethiopia wary of mass deportations from Mideast
From ADANE BIKILA in Addis Ababa, Ethiopia
ADDIS ABABA, (CAJ News) – DISASTER-struck Ethiopia is on the brink of renewed catastrophe with the impending deportation of 200 000 citizens from Saudi Arabia.
The Ethiopians, who have been living in the Middle East country without residence and work permits, will be repatriated within the next two months, following a 90-day amnesty period to help them leave the country without penalties.
In 2013, a similar situation occurred when more than 170 000 Ethiopians were repatriated from Saudi Arabia.

Read more
Image result for jeberti eritrea

ኤርትራ – ጀበርትን ሕቶ ኢትኒካዊ መንነትን

ኣብ 1993 ኢዩ። መምህርን ሓላፊ ክፍልን ኮይነ ብዘጋጠመኒ ክጅምር። ኦርኒክ ተማሃሮ ናይ ዝኣልያ ዝነበርኩ ክፍሊ ኣብ ዝመልኣሉ ዝነብርኩ ጊዜ ኢዩ። ካብ ትሕዝቶታት እቲ ኦርኒክ – ስም ኣቦ፡ ስም ኣደ፡ ዕድመን ብሄርን ተማሃሮ ከም ዝነበረ ይዝክር። ሓንቲ ካብ ተማሃሮይ ብሄርኪ ኢለ ምስ ሓተትኩዋ ጀበርቲ ኢላ መለሰትለይ።   
Read more

 

ዘርባዕባዕ መሳፍንቲ ትግራይ – ገላገልቲ ንምጽዋዕ ኢዩ!

"ኣይ ኲናት ኣይ ሰላም” ፖሊሲኹም ኣይሰረሐን። ስለዚ ምስ ኤርትራ ዘሎ ሽግር ፍትሑልና ንዝብል ሪኢቶን ጸቕጥን ህዝቢ ንምዕጋስ ተባሂሉ ሎሚ መራሕቲ ወያነ ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ‘ሓዱሽ’ ፖሊሲ ንነድፍ ኣሎና ዝብል ቃና የስሙዑና ኣሎዉ። በዚ ዝባሃል ዘሎ ‘ሓዱሽ’ ናብ ኲናት....ብተወልደብርሃን ገብረ

Image result

ዘርባዕባዕ መሳፍንቲ ትግራይ – ገላገልቲ ንምጽዋዕ ኢዩ!

ብተወልደብርሃን ገብረ
"መቸስ ኢትዮጵያ ብዘይ ኣጆኻ ባሃሊ ናብ ኲናት ከም ዘይትኣቱ ኩሉ ዝፈልጦ ሓቂ ኢዩ"
"ካብ ፍሽለቶም ዘይማሃሩ መራሕቲ ኢትዮጵያ ብዘስደምም መንገዲ ንመንእሰያት ኢትዮጵያ ኣጽኒቶሞም። ሓቂ ንምዝራብ መራሕቲ ኲናት ኢትዮጵያ ብገበን ኲናት ክሕተቱ ዝነበሮም ኢዮም።"
“ኣይ ኲናት ኣይ ሰላም” ፖሊሲኹም ኣይሰረሐን። ስለዚ ምስ ኤርትራ ዘሎ ሽግር ፍትሑልና ንዝብል ሪኢቶን ጸቕጥን ህዝቢ ንምዕጋስ ተባሂሉ ሎሚ መራሕቲ ወያነ ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ‘ሓዱሽ’ ፖሊሲ ንነድፍ ኣሎና ዝብል ቃና የስሙዑና ኣሎዉ። 
Read more

 

Viva Eritrea
Amanuel Biedemariam

Image result for flying the flag of eritrea woman

  What does VIVA Eritrea mean to you? Viva is a show of support, expression of love. Simply put, Viva Eritrea stands for long live Eritrea. The question that every Eritrean and friends of Eritrea need to ask, what role to play in the future of Eritrea? Every Eritrean wants to see a happy, prosperous, [Read More…]

 


ብምኽንያት መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ 24 ግንቦት፡ ብኤርትራዊ ስምረት ንደሞክራስያዊ ለውጢ( ኤስደለ) ዝተዋህበ ውድባዊ መግለጺ

ዝኸበርኩም ህዝብታት ኤርትራ!

ቅድሚ ኩለን ልዕሊ ኩሉን፡ ነዚ ኣብ ዓውደ-ኣዋርሕ ሓርነታዊ ቃልስኹም በሪኽ ታሪኻዊ ክብርን ዝኽርን ዘለዎ ዕለተ-24 ግንቦት፡ መዓልቲ ናጽነት ሃገርና ኤርትራ ‘’እንቋዕ ኣብጸሓኩም/ኣብጸሓና፡ ክብል እንከሎ፡ ውድብና ኤስደለ ሓበን ይስምዖ። በቲ ዘይሕለል ምዑት ቃልስኹምን መስተንክራዊ ጽንዓትኩምን፤ ሓርነታዊ ቃልስኹም ዝሓተቶ ዘበለ ኩሉ ዋጋ፡ ቦኽርን ሕሳስ ልደን ነብሲ ወከፍ ስድራቤት በጂኹም ዘረጋገጽክምዎ ናጽነት’ዩ’ሞ ደጊሙ ሓበን ይስማዓኩም ክብል ይፈቱ።

Read More

 

WorldHuffPost
5,000 Refugees Pulled From The Mediterranean In Just 2 Days
 Italian coastguards warn they have rescued 5,000 #migrants off the Libyan coast in the past 48 hours

Over the course of about 48 hours, rescuers pulled 5,000 refugees from boats and the waters of the Mediterranean, officials reported

Italian and Libyan Coast Guard crews saved the refugees, who were sailing from Libya to Italy, between May 18-20.

The body of a man who drowned was also pulled from the water, Press TV reported.

Read More

 

ህሉው ኩነታት ኢትዮጵያ ብከፊሉ
(
ካብ ደንበ ተቃውሞ ኤርትራ ሽረ ትግራይ)

 

ድሕሪ እዚ ዘሎ ግዚያዊ ወተሃደራዊ አዋጅ ዘይቀሰነ ውሽጣዊ ኩነታታ ተደጕሉ እንበር ፍታሕ አይረኸበን። ናይዚ ጭቡጥ ምስክር አብ ዝሓለፈ ሰሙናት አብ ክልል ኦሮሞ ብዙሕ አናአሽቱ ነጥብታት ዝሓዘን ሰለስተ ዓበይቲ ፖለቲካዊ ሕቶታት ዘለዎን መግለጺ ብሓደ ግዜ አብ 20 ከተማታት ተዘርጊሑ ነይሩ። እተን ሰለስተ ዓበይቲ ነጥብታት ከምዚ ዝስዕባ እየን።

 • ሃገራዊ ቋንቋና ምስ አምሓረኛ ኦሮሞኛ ክውሰኾ አለዎ።

 • ሽም አዲስ አበባ ናብ ፊንፊነ ክምለስ አለዎ።

 • ክልል አዲስ አበባ ክንጸር አለዎ ዝብል እዩ።

እዚኦምን ካልኦት ንክልል ኦሮሞ ዝምልከቱን ዘለዎም ወረቃቅቲ ምስ ተዘርገሐ ከም እንደገና ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ግቡ ወጺኡ ንኦሮሞ ክሕልዋ ቀንዩ። ክሳብ ሎሚ ግን በጀካ እቶም ነዚ ጉዳይ ጌይሮሞ ይኾኑ ተባሂሎም ዝተአሰሩ ካልእ ገዚፍ ሓደጋ የልቦን።

 

አብ ትግራይ ምስቲ ኩሉ ብዛዕባ ብልሽውናን ሰናይ ምምሕዳርን ምስ ኤርትራ ዘሎ ሕማቅ ኩነታትን ንዕቤት እዚ ክልል ተባሂሉ ካብ ግዜ መለስ ዜናዊ ስተጀመረ መገዲ ባቡር ብዘይ ርዱእ ምኽንያት ደው ክብል ተወሲኑ አሎ። አብዚ አብ ምጅማሩ ዝጠፍአ ንብረትን ገንዘብን መን ከም ዝሕተተሉ ከይተፈልጠ ተሪፉ አሎ። በዚ መሰረት እቲ ጌና ብጉዳይ ጎንደር ሕርቃኑ ዝእብዶ ዘይረኸበ ህዝቢ ትግራይ በዚ ናይ ባቡር ጉዳይ አስደሚምዎ ይርከብ አሎ። አብ ኩሉ ከተማታትን ወረዳታትን ዝግበር ዘሎ አኼባታት ፍረ ዘይቡሉ ብተን አሎ።

 

ኢትዮጰያ ብሓፈሽኡ አብ ከምዚ ዝስዕብ ኩነታት ትርከብ፤

 1.  ውሳኔ አብ ኢድ ሓደ አካል የሎን፡ ከምቲ አብ ግዜ መለስ ዝነበረ አይኮነን ዘሎ።

 2. ህጹጽ ግዝያዊ አዋጅ ግዚያዊ ህድአት እዩ ፈጢሩ፡ ፍታሕ ግን አይቀረበን። ጠለብ ውሽጣዊ ጉዳይ ኦሮሞ፣ አምሓራን፣ ትግራይን አይፈትሐን ዘሎ።

 3. ገዛኢ ፓርቲ ኢሃደግ አብ ውሽጡ ዘይምትእምማን አሎ።

 4. መሪሒነት ወተሃደራዊ ሓይሊ አብ ምፍታሕ ጉዳይ ኤርትራ ተኸፋፊሉ አሎ። ወተሃደራዊ ስጉምቲ ምውሳድን ዘይምውሳድን፡ እቲ ክንዋጋእ የብልናን ዝብል ሓይሊ ዓብላሊ እዩ ዘሎ።

 5. ግብጺ አብዚ ዞና ትገብሮ ዘላ ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቃስ ንኢትዮጵያ ዓቢ ስግአት ምዃኑ አብ ህዝባ ዓቢ ሻቅሎት አሎ።

 6. በዓል ሱዑዲ ዓረብ ናብ ዓሰብ ምእታወን እቲ ኢትዮጵያ ትሓስቦ ዝነበረት ጉዳይ አፍደገ ባሕሪ ዘሪገላ አሎ።

 7. ኢትዮጵያን ዝምድና አሜሪካን አብ ዝተሓተ ደረጅኡ ምህላውን ቻይናን ሩስያን ህንድን ምስ ኢትዮጵያ ዘለወን ዝምድናታት ምድልዳሉን ኢትዮጵያ ምስ ኤውሮጳን አሜሪካን አብ ሓርፋፍ ዲፕሎማስያዊ ኩነት ትረከብ አላ።

 8. ብቀንዱ ጉዳይ ኤርትራ በየናይ መገዲ ትኸዶ ጌና አይወሰነትን ዘላ።

 

ብሕጽር ዝበለ ኩነታት ኢትዮጵያ አብ ሕማቅ ኩነታት አሎ እንተበልና ካብ ሓቂ አይረሓቅናን

 

ካብ ደንበ ተቃውሞ ኤርትራ ሽረ ትግራይ

ናብ ሻዕብያ ቅርበት ኣለዎ ዝበሃል ፈይስ-ቡከ።

 

North America Festival 2017, will be held in the City of Seattle. This year's festival will be different from past festivals, because Eritreans from all over United States will celebrate their festival in Seattle together. a-cultural extravaganza! 

Six Months After Eritrea Sanctions Fight, Penholder UK Talks of Roadmap for Removal

By Matthew Russell Lee

UNITED NATIONS, May 17– When the UN Security Council renewed its sanctions against Eritrea last November, there were five abstentions. While the next vote won't be until November 2017, on May 17 the Council - with five new members since the last time - met again on Eritrea. Ambassador Matthew Rycroft of the UK, penholder on Somalia, said "six months ago, the Security Council was quite divided on whether there should be sanctions or not on Eritrea. Before the next decision on 
Read more

 

ሓዳስ ኤርትራ 16 ግንቦት 2017 - ገጽ 4 መበል 26 ዓመት ቁ.220

ደቀምሓረ - ህዝባውያን ዓይኒ-ምድሪ. . ?

ኣብ ከተማ ደቀምሓረ፡ ህዝቢ ክግልገለለን ተባሂለን ዝተሃንጻ ዓይኒ-ምድሪታት ኣለዋ። ኣብ ተርሚናል ኣውቶቡስ እትርከብ ሓንቲ ካብኣተን እያ። እታ ህዝባዊ ዓይነ-ምድሪ ኣገልግሎት ዝሃበትሉ ግዜ እንተደኣ ጸብጺብናዮ ግን ካብ ኣዋርሕ ዘይበዝሕ እዩ። ምኽንያት መዕጸዊኣ ብንጹር ዝፈልጥኩዎ እኳ እንተዘይብለይ፡ ብመፍትሕ ተለኲታ ደቀምሓረ - ህዝባውያን ዓይኒ-ምድሪ. . ? ካብ ዝርእያ ዓመታት ኮይኑ። ከም መተካእታኣ ሓንቲ ህዝባዊት ዓይነ- ምድሪ ስለዝተሃንጸት ግዳ፡ መጎዓዝያ ደልዮም ዝመላለሱን ኣብቲ ተርሚናል ዝሰርሑን፡ ደጊም ጸገምና ተፈቲሑልና ኢሎም ነይሮም። ይኹን’ምበር፡ “ብርኩታ ከም ሓብታ” ከም ዝበሃል ንሳ’ውን ኣሰር ናይታ ቀዳመይቲ ስዒባስ ኣገልግሎታ ደው ካብ እተብል ሓደ ዓመት ሓሊፉዋ። እዘን ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ዝተሃንጻ ህዝባውያን ዓይነ-ምድርታት ብምዕጻወን እምበኣር፡ ናብ ዕዳጋ ድዩ ካብን ናብን ንምብጽጻሕ ዝመላለስ ህዝቢ፡ ኣብ ጐልጐል ክእንገድ ይግደድ ኣሎ። ግዜ ዘይህብ ጸገማት ዘጋጥሞም ተጓዓዝቲ፡ ብዝያዳ ክሽገሩ ከኣ ግድነት’ዩ። ስለ’ዚ፡ ግብራዊ መልሲ ካብ ምምሕዳር ከተማ ደቀምሓረ ንጽበ። ኣርኣያ ተስፋስላሰ - ደቀምሓረ
 • ባዕልና ሽሻይ ሰረቕቲ ኣይንኹን
 • ደቀምሓረ - ህዝባውያን ዓይኒ-ምድሪ. . ?
 • ቀለም ዝናፈቑ ታቤላታት ኣብያተ ትምህርቲ…
 • ኣባላት ቀጠና መጓዓዝያ ምድሪ. . .
 • ዓገብ ክበሃል ዘለዎ ተርእዮ
 • ቢዶኒታት ብጥንቃቐ ንጠቐመሎም

  Read More

“ገ እንዳ በሉኻ ዶ ትጋገ” (በርሀ በራኺ) 1ይ ክፋል

“ገ እንዳበሉኻ ዶ ትጋገ” (በርሀ በራኺ) 2ይ ክፋል    


    “ገ እንዳ በሉኻ ዶ ትጋገ” (በርሀ በራኺ) 1ይ ክፋልእዚ ገ እንዳበሉኻ ዶ ትጋገ ዝብል ኣርእስቲ ጽሑፈይ ህዝቢ ኤርትራ ካብ መጀመርታ ንሓርነታዊ መሰሉ ክቃለስ ክጅምር ከሎ ኣትሒዙ ምስኡ ድማ እቶም ናይ ደገ ተጻባእቲ ሓይልታት ሓንሳብ ብጋህዲ ገለ ብረቂቕ መንገዲ ኣብ መንጎና ኣትዮም ክስልዩናን ከጋጭውናን ክፈላልዩናን ከለዉ፥ ገለናሲ ቀጻሊ ካብ ጉድለት ንቕሓትና ድዩ ካብ ግዝያዊ ረብሓና፥ ነተን ናይ ደገ ሓይልታት ንስልትታተን ከነዕውት፥ መሳራሒ ናታተን ብሙዃን 
 

እሞ ነቲ ኣብ ዝሐለፈ ግዜ  ዝገብርኦ ዝነበራ ሽርሕታት ኣብ ህልዉ ግዜ ከይ ሓፈራ እንዳ ገለጻ ገና ኣብ ነንሕድሕድና ንጻረር ኣለና። እሞ ዋላ’ኳ ገሌና ንፈልጥ እንተኾንና፥ ኣነ ግን ብዓቕመይ ቁሩብ ካብኡ ክገልጾን ክደግሞን ክፍትን’የ

ኣሜሪካ ኤርትራ ነጻነት ዝግብኣ ምዃኑ እንዳመስከረት፥ ግን ንረብሓኣ ክትብል ቀስ ብቐስ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ከምትኣቱ ገይራ (ባዕሎም ውን ዝብልዎ’ዩ)።
Read more

PUBLIC MEETINGS

with

Amb. Andebrhan Welde Giorgis

Dialogue on Bringing Democratic Change

as we mark the 26th Anniversary of Eritrea’s Independence:
Building a Common Kn Knowledge of Our History, a Common Understanding of Our Present and a Shared Vision of Our Future. The discussion will be partly based on his book: Eritrea at a Crossroads: A Narrative of Triumph, Betrayal and Hope.

Read More

For More Visit Website
For More Visit Website
 
For More Visit Website

ናብ ሻዕብያ ቅርበት ኣለዎ ዝበሃል ፈይስ-ቡከ።

 

Scroll for more news

 
;

VOA Tigrinya Facebook

Eritrean Tweets