Badime: Awarded to EritreaEritrean Liberation Flag
Forum
ContactWebmaster
Problem reading Tigrinya? Install these fonts: GeezUnicode | GeezMahtemUnicode | GeezTypenet

Political Organizations:  Shabait | EPDP | ENSF | ELF | EPDP| Zemen | Islamic Islah| enshidri.net | AlNahda
Eritrea Media|
Asena | Asmarino | Awetnayu Capitaleritrea | Dehai |Gereger Jeberti  | Madote | Meadna | Tesfanews | Togoruba|
Eritrean Civic Societies : EriPlatfrom | Medrekh
Eritrean Islamist  Media  
: |Adoulis | Farajat Awna| Al Nahda| Islamic Islah | Al'khalas | Eritrea Islamic Conference |
Foreign Media Aljazeera | BBC | Djibouti | Ethiopia | Kenya |  |Somalia |Sudan | Sudan News Agency | VOA| Yemen |
Radio Programs: Radio Erena 
Ethsat.com |  RadioAserna | KNON | SBC |VOA 'Tigrinya | VOE 'DC |VOE'Halifax
 Face Books:  Public| EYSC| Radio Erena| Hagerawu Dhnet| Meskerem|


መርድእ
 

Image may contain: 4 people, people smiling, text

ቤት ትምህርታት ሳን ጆርጆን ባርካን ዓዲ ቀይሕን ዓዲ ዃላን ተሓዊሶሞ ንዙር ፈንቅል፤

ATV: 'እምቢ ሳዋ ኣይንወርድን!' - ናይ ደገፍ መልእኽቲ ካብ ተማሃሮ: ኣብያተ ቤ/ትምህርቲ 2ይ ደረጃ ሳንጀርጆ - መንደፈራን: ቤ/ት ባርካ፡ ኣስመራን

ATV: ተማሃሮ ካልኣይ ደረጃ ዓዲ ቀይሕን ዓዲ ኻላን ንጻውዒት ዙር ፈንቅል ብምድጋፍ ሳዋ ኣይንወርድን ይብሉ

 

 

ህዝባዊ ምልዕዓል ኤርትራውያን ንፍትሒ ደንቨር
ቅድሚ ውዕሎ ዲሲ ዝወጽእዎ ጋዜጣዊ መግልጺ።

ህዝባዊ ምልዕዓል ኤርትራውያን ንፍትሒ
ኣብ ግንቦት 25 ንዝቃናዕ ህዝባዊ መጋባኣያ፡

..pdf

                                                                           ግንቦት፡ 18/2019

እታ ኣፍሪቃዊት ኾኸብ ክትከውን ብዙሕ ተስፋ ተነቢሩላ ዝነበረት ኤርትራ፡ ሎሚ ሰብኣውን ደሞክራሲያውን መሰላት ዜጋታታ ዘይሕለወላ፡ ልዕልና-ሕጊ ዘይተረጋገጸላ ነጻ ፕረስ ዘይፍቀደላ፡ ፖለቲካዊ ብዙሕነትን ግሉጽነትን ዘይተፍቅድ፡ ኣሽሓት ደቃ ብዘይ ዕላዊ ክስን ፍርድን ኣብ ፈቐዶ ቤት-ማእሰርታት ዝሳቐዩላ ናይ ስቓይን ኣውያትን ሰፈር ኮይና ኣላ። ድሕሪ እቲ ናይ 30 ዓመት መሪር ብረታዊ ቃልሲ፡ ድሕሪ'ቲ ኩሉ ዝተኸፍለ ክቡር ናይ ናጽነት ዋጋ፡ ሃገርና ኣብ'ዚ ዘላቶ ኩነታት ክትወድቕን ህዝብና ከኣ እዚ ክፍደይን ኣዝዩ ዘሕዝን ታሪኻዊ ስግንጢር እዩ። ብፍላይ ከኣ ኣብ'ዚ እዋን ዚ ሃገርና ኣብ ሓደገኛ ኩነታት ተሸሚማ ከምዘላ ካብ ኩላትና ስዉር ኣይኮነን።

 ከም ህዝባዊ ምልዕዓል ኤርትራውያን ንፍትሒ፡ ንልኡላውነት ሃገርና ካብ ሓደጋ  ከነድሕን፡ ኣብ'ቶም ንሰማማዓሎም ውሑዳት ነጥብታት ርዒምና ብሓባር ክንቃለስ ዘኽእለና ጥርናፈ ክምስረት ጽኑዕ እምነት ኣለና። ህዝባዊ ምልዕዓል ኤርትራውያን ንፍትሒ፡ ብሃገረ-ኣሜሪካ፡ ብደረጃ ከተማታት ናይ ዝንቀሳቐሳ ህዝባውያን ባይቶታት ጥርናፈ ኮይኑ፡ ካብ ታሕቲ ንላዕሊ ዝጠመተ ስትራተጂ ዝኽተል፡ ህዝባዊ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ`ዩ። ብደረጃ ብሰሜን ኣሜሪካ ባይቶ ኣቚሙ፡ ብኣህጉራዊ`ውን ብሓባር ዘሰርሕ ጥርኑፍ ምንቅሳቓስ ንክረጋግጽ ንዝሓለፈ ሓሙሽተ ዓመታት ክቃለስ ጸኒሑን ኣሎን። ነዚ እምንቶ`ዚ ንምዕዋት፡ ንማሕበረ-ኮም ኤርትራውያን ንፍትሒ ዋሺንግቶን ዲ.ሲ. ከባቢኣን ብሓባር ከስርሓና ኣብ ዝኽእል ጉዳያት ክንዝትን ክንሰርሕን፡ ኣብ ክፍላ ለካቲት 2019 መጸዋዕታ ኣቕሪብና። ቀጺሉ ንትሕዝቶ ናይ`ዚ ጽሑፍ`ዚ ብሰፊሑ ዝገልጽን፡ ነዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ሓዲሽ ናይ ቃልሲ መንፈስን ናዕታን ከይነባኽኖ ዘምሕጽንን፡ ንኣሰራርሓን ኣገባብ ኣተሓሕዛን ዝምልከት፡ ኣብ ግንቦት 10፡ 2019 ናብ ኣቦ መንበር ኣወሃሃዲት ሽማግለ ጽሑፍ ኣቕሪብና። ክሳብ`ዛ ዕለት እዚኣ ዝኾነ ዓይነት መልሲ ኣይረኸብናን። ስለዝኾነ፡ ህዝቢ ክፈልጦ  ስለዝግባእ፡ ነዚ ጽሑፍ`ዚ ከነውጽእ ግድነት ኮይኑና። ኣብ`ዚ ጽሑፍ`ዚ፡ ኣብ ዝሓጸረ ጊዜ ንኩላቶም ሰብ -ብርኪ ናይ'ዚ ቃልሲ ዘሳትፍ፡ ናይ ሓባር መሪሕነት ንምቛም ይሕግዙ እዮም ዝበልናዮም እማመታት ነቕርብ።

1.   ብቐዳምነት፡ ብደረጃ ሰሜን ኣሜሪካ፡ ናይ ሓባር መሪሕነት ንምምራጽ፡ ካብ'ቶም ብዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ኣብ ቅሉዕ ኣኼባ ወከልተን ዝመረጻ ከተማታት ዝወጸት ኣሰናዳዊት ሽማግለ ክትቆውም፣

2.   ኣሰናዳዊት ሽማግለ፡ ናይ ምርጫ ቅጥዕን ናይ ህዝቢ ኣኼባ ዛዕባታትን ብምድላው ኣብ ኩለን ከተማታት ናይ ሰሜን ኣሜሪካ ህዝባዊ ባይቶታት ንክምስረታን ምርጫ ንኽገብራን ጎስጓስ ክተካይድ፣

3.   ኣብ ውሽጢ 3 ወርሒ፡ በብከተምኦም ዝተመርጹ ወከልቲ ከተማታት፡ ኣብ ዝገብርዎ ናይ 2 መዓልቲ ዋዕላ፡ መደብ-ስራሕን ውሽጣዊ ሕግን ናይ'ዚ ጥርናፈ ድሕሪ ምርቃቕ፡ ሓንቲ ናይ ሰሜን ኣሜሪካ ኣወሃሃዲት ሽማግለ ክትምረጽ።

እምነትና፡ ዘይተወደበ ህዝቢ፡ ከድምዕ ዘይክእል ቁጽሪ ጥራሕ`ዩ። ዝተወደበ ህዝቢ ግን ክስዕር ዝኽእል ሓይሊ`ዩ። ስለዚ ኣብ ክንዲ ብሃታ-ሃታ፡ መሪሕነት ንምቛም ጥራይ እንጓየ፡ ብቀዳምነት ኣብ ውሽጢ ሓጺር ጊዜ ጽዑቕ ጎስጓስ ብምክያድ ነፍስወከፍ ከተማ ኣቐዲማ ህዝባዊ ባይቶ ንከተቕውም ክንሰርሕ ይግባእ።

ኣብ መደምደምታ፡ ህዝቢ በብከተምኡ ተጋቢኡ፡ ዕላማታቱን ናይ ሓባር ራእዩን ናይ ቃልሲ ስትራተጂኡን ከየነጸረ ብታህዋኽ ወከልቲ ከተማታት ጥራይ ምምራጽ፡ ከም ሰረገላ ቅድሚ ፈረስ፡ ወይ ኣብ ልጓም ዘይብሉ ፈረስ ምውጣሕ ከይከውን ነተሓሳስብ። ከመይ`ሲ፡ መሪሕነት/ኣመራርሓ ማለት-ቅርጻ-ሓሳብ፡ ራእይ፡ ኣትኩሮን፡ ስእለ-መንገዲ ተነጺሩ ዝተዋደደ ኣገባብ እምበር ወልቀ-ሰብ ወይ ውልቀ-ሰባት ኣይኮነን።

ስርዓት ህግደፍ ብህዝባዊ ሓይሊ ክሰዓር እዩ!

ዝኽርን ክብርን ንሰማእታትና!

 
ገለ ተመሃሮ ዩኒቭርስቲ ኣስመራ ይሕመዩ ኣለዉ።
ካብ'ቶም ብዓመጽ ዝተመርጹ 9 ኣካየድቲ ባይቶ ይኣክል አመሪካ፡ ኣቶ ተወልደ ስእለ፡ 7-8 ካብኣቶም ተመሃሮ ዩኒበርስቲ ኣስመራ እዮም  ይብል። ብኣጋጣሚዶ ብውደባ።
እዛ ጉዳይ ዓይኒ መርፍእ እንዳኾነት'ምበር ትኸይድ ኣላ?
ኣኸባ ኤርትራውያን ንፍትሒ ደንቨር
 ብዛዕባ ኣከራኸርቲ ጉዳይት ይኣክል ክትዕን አገደሰቲ ርእይቶታትን ከቕርብ ትጽቢት ይግበር።

 


ጸብጻብ ከቕርቡ ትጽቢት ዝግበርሎም ዘሎ ወከልቲ ናይ ይኣክል ዋሺንግቶን ዲሲ።
( ኣቶ ጸጋይ ነጋሽ ኣብ ውዕሎ ዲሲ ከም ዘይተኻፈለ ተሓቢርና ኣለና። ኣቶ ጸጋይ ኣ/ወ ምንቅስቓስ ኤርትራውያን ደልይቲ ፍትሒ ኣብ ኮሎራዶ እዩ)

 1. "ወከልቲ ናይ ይኣክል ዋሺንግቶን ዲሲ ጸብጻብ"

 2. "ካብ ይኣክል ናብ ተግባር ምስግጋር"

 3. "ሓፈሻዊ ገምጋም ምንቅስቓስ ኤርትራውያን ደልይቲ ፍትሒ ኣብ ኮሎራዶ"

  "Please attend and be on time"
  Date 8/18/2019
  Location: 6677 Leetside Dr, Denver, CO 80224
  ብደሓን ምጹ።

 
 
 


መርድእ ሐርበኛ ተጋዳላይ መኰንን ተኽለ

መግለጺ ሓዘን ብመስዋእቲ ሐርበኛ ተጋዳላይ መኰንን ተኽለ

ክቡር ገዲም ተጋዳላይ መኰንን ተኽለ፣ ብ14 ታሕሳስ 1953 አብ አስመራ ተወልደ። ብዝሓደሮ ሕማም ምኽንያት ከአ ንገለ እዋን ኣብ ሕክምና ክእለ ድሕሪ ምጽናሕ፣  ብዕለት 06 ነሐሰ 2019  ኣብቲ ክእለየሉ ዝጸንሓ ሕክምና ዓሪፉ። ዘይተጸበናዮ መስዋእቲ ናይ ክቡር መኰንን ተኽለ  አብ ዝሰማዕናሉ እዋን አዝዩ መሪር ሐዘን ተሰሚዑና። መኰነን ካብ ንእስነቱ አትሒዙ ትጉህን ሕዉስን፣  ክርዳእን ከረድእን ዝኽእል፣ ምስ ኩሉ ሰብ ከአ ምቕሉል ጠባይ ዝውንን፣ ብዝሐዞ ዕዮ ጻዕረኛ ዝኾነ ሐርበኛ ኤርትራዊ ኢዩ ኔሩ። አብ ግዜ ንእስነቱ ናይ ቀዳማይ ካልአይን ደረጃ ትምህርቱ አብ አስመራ ተማሂሩ። ካብ ብዓንተቦኡ አትሒዙ ብንእሽቶኡ ከሎ ኤርትራዊ ሃገራዊ ጽልዋ ስለዝሐደሮ፣ አብ ናይ ተጋድሎ ሐርነት ኤርትራ ውሽጣዊ ናይ ከተማ ስርርዕ ተወዲቡ አብ ዝሰርሐሉ፣ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ካልኦት ብጾቱ ተታሒዙ ድሕሪ ምእሳር፣ ብናይ ወለዱ ከቢድ ጻዕርታት ትሕቲ ዕድመ ኢዮም ብዝብል ምኽንያት ካብ ማእሰርቲ ከምዝወጹ ይንገር። አብ መወዳእታ 1974 ዓ.ም. ከአ እቲ ካብ ንእሽቶኡ አትሒዙ ዝነበሮ ክቱር ኤርትራዊ ሃገራዊ ስሚዒት ደሪኽዎ ናብ ሜዳ አብ ተጋድሎ ሐርነት ኤርትራ ተሰለፈ። አብ ቤት ትምህርቲ ካድራት ፖለቲካዊ ኮርሳት ብምውሳድ፣ አብ ውሽጢ መሳርዕ ሰራዊት ሐርነት ኤርትራ መጀመርያ ናይ ሐይሊ አብ መወዳእታ ከአ ናይ ቦጦሎኒ ካድር ብምዃን ብተወፋይነት ተቓሊሱን አቃሊሱን። ክሳብቲ ተጋድሎ ሐርነት ኤርትራ ብምሕዝነት ህ/ግንባርን ወያነን ዝተኻየደ ውግአት መሬት ሱዳን ተደፊአ እትአቱ ከአ ብጽንዓት ዝተቓለሰ ነበረ። ሐርበኛ መኰነን ተኽለ ወላኳ  ካብታ ዝተቓለሰላ ሃገሩ አርሒቑ ክስደድ እንተተገደደ፣ ብጉዳይ ሃገሩን ህዝቡን ግን ክሳብታ መጨረሻ ሂወቱ እትሐልፍ ከቶ ካብ ምውሳእ አየዕረፈን። አብ ሕቡራት መንግስታት አሜሪካ ድሕሪ ምስዳዱ፣ ፖለቲካዊ ቃልሲታቱ ብምቕጻል፣ አባል ተጋድሎ ሐርነት ኤርትራ ሰውራዊ ባይቶ፣ ናብ ሰልፊ ድሕሪ ምቕያሩ'ውን፣ አባል ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ፣ አብ መወዳእታ ከአ አባል ኤርትራዊ ምንቅስቓስ ንፍትሒ ብምዃን ተቓሊሱ። መኰንን ብሰንኪ ከቢድ ሐደጋ ዘጋጠሞ ድንገት ንብርክት ዝበለ ዓመታት ቀጻሊ ውሽጣዊ መድመይቲ የሳቕዮ'ኳ እንተነበረ፣ ነቲ ኩሉ ግን አብ ውሽጡ ብምጻር ከየርአየ፣ ናይ ሞራልን ተስፋን አብነት ድአ ነበረ። መኰነን አዝዩ ብሰፊሑ ዝሐስብ፣ ብምልአትን ብዙሕነትን ሕብረተሰብ ኤርትራን ሐድነቱን አዝዩ ዝሐምምን ዝግደስን፣ ንኤርትራ ብመላአ ምስ ኩሉ ብዙሕነታን ሕብርታታን ዝጥምት፣ ሐደ መዓልቲ ኤርትራ ናይ ጸላም መድረኻታ ተቐንጢጡ፣ አብ ነብሲ ወከፍ ዜጋ አብ ኩሉ ኩርናዕ ኤርትራ ወጋሕታ ብርሃንን ናይ ሐጎስ መቓልሕ ተጋሂዱ ክርኢ ዝሐልም ተቓላሳይ ኢዩ ኔሩ።

ወዲ ሰብ ብስጋዊ ሂወት ካብዛ ዓለምዚአ ክፍለ ባህርያዊኳ እንተኾነ፣ ጅግና መኰንን  ተኽለ ኰነ፣ ካልኦት ጀጋኑ ሐርበኛታትና ንህዝቦምን ንሃገሮምን ክብሉ ተቓሊሶም፣ ነታ ሐሊፉላ ክርእዩዋ ባህጊ ዝነበሮም፣ ፍትሓዊትን ደሞክራስያዊትን ኤርትራ ከይረኣይዋ ክሓልፉ ከለዉ ብሐቂ ዘስደምም ኢዩ።

ሎሚ ነቲ ናይ ቃልሲ ብጻይናን ክቡር ሐርበኛ ሐውናን ዝኾነ መኰንን ተኽለ፣ ነቲ ንሱ ዝሐደጎ ሃጓፍ ናይ ቃልሲ ቦታ ቁሊሕ ብምባል፣ ንአበርክቶኡን ነቲ ልዙብ ጠባያቱ ተሰንዩ ነዊሕ ዝጠመተ ራእዩን ብምሕሳብ እንዳተደፋነቕና፣ ንዝውንኖ ዓቕምን፣ ልቦናን ከይጸገብናዮ ክሳብ ተራና ሒዝና እነርክቦ ድሐን ኩን ጅግና ኢልና ብኽብሪ ንሳናበቶ።

በዚ አጋጣሚ ንደቁን ንመላእ ቤተሰቡን ብጾቱን አምላኽ  ጽንዓት ክህቦም፣ ንዕኡውን መንግስተ ሰማይ የዋርሶ ብምባል፣ ኣባላት ኤርትራዊ ምንቅስቓስ ንፍትሒ መሪር ሓዘና ንገልጽ።

ኤርትራዊ ምንቅስቓስ ንፍትሒ

div class="feedgrabbr_widget" id="fgid_eeee8f05ecc17f047cfefe4b4">

Official Eritrea Ministry of Information  Facebook

 

   

 

 
 
 

Asmara July 9, 2018
 
 
 
 
 >