Badime: Awarded to Eritrea Eritrean Liberation Flag   
ShabaitEPDPEPDFENSFEDPFarajetIslamic IslahELFAdulis-ArabicRubAnsabaCDRIEEDAAlenalki 
ELF Reunion FBArkokobayGeregerSudanSomalia
AljazeeraEthiopiaYemen DjiboutiKenyaVOA Sudan News Agency 
Meskerem Forum Contact Webmaster   
Adoulis  Alenalki Alnahda Asena Asmarino Awna Capitaleritrea Dehai Dekebat Gereger Jeberti Madote Meadna Tesfanews Togoruba
Radio Erena Live  EYSC Facebook  Ethsat.com RadioAserna.net QieNit  KNON Radio Dallas  Voice of America -Tigrinya  Voice of Eritrea -DC Voice of Eritrea-Halifax   People's Voice of Eritrea  meskerem video archives   meskerem youtubes

Check erigazette.org for past postings 
   
 

 

 

 
 
 
 

 

France24 LIVE

Sky News Live Aljazeera Live Arabic

ናይ ሎሚ ምኽርና ይሰማዕ ኣይሰማዕ        ንጽባሕ ታሪኽን ጭብጥን ኢዩ         ቀለታ ኪዳነ

ናይ ሎሚ ምኽርና ይሰማዕ ኣይሰማዕ   ንጽባሕ ታሪኽን ጭብጥን ኢዩ   ቀለታ ኪዳነ

2015-03-06 ኣብ ኤርትራ ሓረስታይ ይኹን ሸቃላይ ተመሃራይ ይኹን ወትሃደር ከምኡ’ውን ነጋዳይ ይኹን ነዳቓይ መዓልታዊ ስራሑ እናካየደ ዝወለዶም ደቁ ሓቝፉ ቀሲኑን ትሓጕሱን ኣብ ሃገሩ ብሰላም ክነብረሉ ዘይክእል ዘሎ ምኽንያት እንታዩ? ከምቲ ደጋጊመ ዝሰምዖ ገለ ገለ ሰባት መንግስቲ ቅዋምን ሕግን ለውጥን ብምግባር ሰብ ቀሲኑ ዝሓድረሉ ኵነታት ከይፈጥር ኣቲ ናይ ወያነ ‘’ኣይሰላም ኣይኵናት’’ ስለዝዓንቀፎ ኢዩ ይብሉ። ፕረሲደንት ኢሳያስ[…]

ማዕቀብ ብበደልቲ መዋእሉ ንክብደል ዝጸንሐ ህዝቢ ኤርትራ ብግርማይ በርሀ ገብረሚካኤ (ሽካጎ) ቀዳማይ ክፋል

12/24/2013   መእተዊ እዚ ጽሑፍ’ዚ ፡ ነቶም ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝተወስኑ ፡ ዘይሕጋውያንን ዘይፍትሓውያንን  ተጻብኦታት ፡ ኣንጻር ኤርትራ ዘቕንዑ ክልተ እገዳታትን ካልኦት ብዝተፈላለየ መልካዓት ክቐርቡ ዝጸንሑን ዘለዉን ዘየቓርጹ ተንኮላትን ዝፈጥርዎ ሳዓቤናታትን ብዝበለጸ ክትዓት ክካየደሎም ንምትብባዕ ተባሂሉ ዝቐረበ ጽሑፍ እዩ ። እዞም ማዕቀባት እዚኣቶም ብመሰረቶም ብሓሶትን ብተንኮላትን ተኣሊሞም ፡ በቶም ግስጋሰን ሰላምን ኣብ ዞባና ዘይደልዩ ኣካላት ተቓሚሞም […]

car 2

ደምበ ተቓውሞ ኣብ ሽኩሹኳ

Radio Erena: 06 March 2015
ሕንቅልሕንቅሊተይ...?
ዝበዝሐ ፖለቲካውያን ሰልፍታት ወይ ውድባት ዘለዋ ሃገር ፍለጡለይ?

ኣብ ብዝሒ ህዝቢ ተሞርኪስኩም ግምታት ክትህቡ ምስትፍትኑ ናብ ውጹእ ጌጋ ከምርሓኩም ምዃኑ ኣንፈት እንተሃብኩኹም ኸ?
እታ ኣስታት ሓደ ሲሶ ካብ ብዝሒ ህዝቢ ዓለም ወኒና ዘላ ቻይና ሓደ ሰልፋዊ ስርዓት'ያ ትኽተል። ኣብ ውሽጢ ቻይና ብወግዒ ዝፍቀድ ዝኾነ ዓይነት ፖለቲካዊ ተቓዋሚ ሰልፊ የሎን።


.

Read More