Badime: Awarded to Eritrea Eritrean Liberation Flag   
Forum Contact Webmaster 
ShabaitEPDPEPDFENSFEDPFarajetIslamic IslahELFAdulis-ArabicRubAnsabaCDRIEEDAAlenalki
 ELF Reunion FBArkokobayGeregerSudanSomalia
AljazeeraEthiopiaYemen DjiboutiKenyaVOASudan News Agency    
Adoulis  Alenalki Alnahda Asena Asmarino Awna Capitaleritrea Dehai Dekebat Gereger Jeberti Madote Mdrebahri Meadna Tesfanews
Togoruba
Radio Erena Live  EYSC Facebook  Ethsat.com RadioAserna.net QieNit  KNON Radio Dallas  Voice of America -Tigrinya  Voice of Eritrea -DC Voice of Eritrea-Halifax   People's Voice of Eritrea  meskerem video archives   meskerem youtubes

Check erigazette.org for past postings

ገለ መዓቀኒታት ምስ ክልተ ነገራት !!

መቕድም !! ብመንእሰያት ተሳናዲU ብመንEሰያት ዝተተገብረ ሰላማዊ ሰልፍታት፡ ብፍላይ ኣብ ጀኒቫ፡ ስቪሰራ፡ ዝድነቕ ነበረ። መንእሰይ ኤርትራ ግዴU ክጻወትን ንዘንጊ ቃልሲ ክልዕልን ክመርሕን ብቑዕ ከም ዝዀነ ድማ ኣመዝጊቡ። መራሕቲ ውድባት ቪድዮ ወይ ደረቕ ስእለታቶም ኣብ ኢንተርነት ብምዝርጋሕ ዓወት ቃልሲ መንእሰያት ንምምንጣል ክውጣውጡ ግን ረኤና። እዚ ዕዉት ፖለቲካዊ ተርእዮ ንምዕበላ ዓለመለኻዊ ዲፕሎማሲ ዘጠዓዕም ኲነት እውን ፈጢሩ ኣሎ። ነቶም የዋሃት ዜጋታት ገና ካብ ጋኔነት ስርዓት ኣስመራ ሓራ ዘይወጽኡ እውን <ኣቱም ሰባት ካንዶ ኣባጊዕ ገዛኢ ደርቢ ኰይና ተሪፍና> እውን የብሎም ኣሎ። ዮሃና መንእሰይ ኤርትራ!!!
Read More
 

መንግስቲ ዝርኣየ ዓይኑ ትብራህ!
ቀለታ ኪዳነ

08/04/2015 ዲሞክራስያዊ ይኹን ዲክታቶርያዊ ኣመሓዳድራ ይሃልዋ ብዘየገድስ ኤርትራ ትበሃል ዓለም ዝፈልጣ ሃገር ካብ ሃለወትና  ይሕመቕ ይጸብቕ መንግስቲ  እውን ኣሎና ማለት ኢዩ።  ኣብ ሃገርና መዓቀንን መስፈርን መምዘንን ዘይብሉ ሽግራት ከም ዘሎና  ግን ኣሉ ዝበሃል ኣይኮነን።  ነዚ ሽግራትና ከኣ ካብቲ ጸላኢ  ህዝቢ ኤርትራ ዝዀነ ስርዓት ወያነ መፍትሒ ክረኽቡ ዝጽበዩን ከምኡ’ውን ካልኦት ተስፋ ብምቝራጽ እዚ ስርዓት’ዚ  ጥራሕ ይኺድ እምበር ዋላ ሃገር ኣብ መግዛእቲ ኣብቲ ዝነበረቶ ትመለስ  ዝብሉ  ጸረ ሃገር ዝዀኑን  ሰባት ከም ዘለዉ  እውን ኣሉ ዝበሃል ኣይኮነን።  

ካልኦት ከኣ ይፍተዉዎ ይጽልኡዎ ነቲ ዝተፈላለየ ኣብ ሃገርናን ህዝብናን ኣጋጢሙ ዘሎ ዘሕዝን  ኵነታት ህዝብና መፍትሕን ለውጥን ንኽገብር ኣብ ውሽጢ ዘሎ ኮነ ኣብ ወጻኢ ዝርከብ ህዝቢ ኤርትራ  ብብእዋኑ ብዝተፈላለየ መንገዲ  ንመንግስቲ  ምሕባርን ምእዋይን ከም ዘየቋረጸ  ዘይስሓት ሓቂ ኢዩ። 

Read More

 

"..ኣነ እምበኣር ብህግደፍ ጥራይ ዘይኮነስ እንኮላይ በዞም ሰባት’ዚኣቶም’የ ዝጥቃዕ ዘለኹ። ንሳቶም ውን ኣብ ቃልሲ ኣለና ስለ ዝብሉ፡ እቲ ቃልሲ ብዘይጉድኣሉ ኣገባባት ከመይ ጌርካ ፍታሕ ትገብረሎም ዝብል ሓሳብ እንተዘይኮይኑ፡ ግድን ክቃልዑ ዘለዎም ምዃኑ ግን ከስምረሉ እደሊ።..." ዳንኤል  ረዘነ  መኮንን
"....ኣብ  ከምዚ  ናትካ  ኩነታት  ዘሎ  ሰብ  ምንነትካ  እንድሕር  ንክትነግር  ትሕተት  ኣለኻ፡    ብግልጺ  እንዳደይ  ሕምብርቲ  ሓማሴን  እንዳቦይ  ዓዲ  ገለ…  ኢትዮጵያ  እዩ  ክትብል  ከሰክፈካ  ኣይምተገብእን።  ብዛዕባኻን  ብዛዕባ  ምንነትካን  መቦቆልካን  ክትዛረብ  ዘሕፍረካ  እንተኾይኑ  ኣብ  ቅድሚ  ህዝቢ  ቀሪብካ  ብዛዕባ  ካልእ  ዓበይቲ  ጉዳያት  ክትዛረብ  ክሰክፈካ  ይግባእ።...."

ሕውነታዊ  መልእኽተይ  ይብጻሕካ…ካልእይቲ  መልእኽተይ  ንዳንኤል  ረዘነ  መኮንን

08/04/2015  ብዛዕባ  ብጎደፍ  በሎ  ዝብል  ስም  ናባኻ  ዝተጽሓፋ  ክልተ  ደብዳበታት
 ጎደፍበሎ  ክልተ  ደብዳበታት  ናባኻ  ብቁሉዕን  ስነስርዓት  ብዝመልኦ  ኣቀራርባ  ኣብ  ጉዳይ  ሰላማዊ  ሰልፊ  ጀነቫን  ጉዳይ  መርማሪት  ኮምሽን  ዘለዎ  ስክፍታታት  ገሊጹ  ጽሒፍልካ።  ንዓይ  ከምዝተረድኣኒ  ቀንዲ  ምኽንያት  ንዓኻ  መጽሓፊኡ  ኣካያዲት  ናይታ  ነቲ  ሰላማዊ  ሰልፊ  ጀኔቭ  ከተካይድ  ዝተመረጸት  ኮሚቴ  ስለዝነበርካን  ከምኡውን  ንጉዳይ  መርማሪት  ኮምሽን  ኣመልኪትካ  ንሜድያ  ኣብ  እትህቦ  ዝነበርካ  ቃለ 
 
[…]
Read More


መልእኽቲ ንሓው ዳንኤል ረዘነ መኮንን…ኣልማዝ ቢትወደድ

Friday, July 31, 2015 1:38:48 PM ኣቀዲመ ሕውነታዊ ስላምታይ የቕርበልካ ብዙሓት ደለይቲ ፍትሒ ቅድሚ ሕጂ ብ ህ.ግ.ደ.ፍ፡ ብደለይቲ ፍትሒ  ኢና  በሃልትን  ብመስከርም.ኔትን  ኣስማቶም  ክጽልምን  ክኽሰሱን  ጸኒሖም  እዮም  እሞ  ናትካ  ናይ  መጀመርታ  ወይ  ናይ  መወዳእታ  ኣይክኽውንን  እዩ።  እቲ  ዝሓሸ  ኣተኣላልያ  መልሲ  ከይሃብካ  ንጥፈታት  ናይ  ቃልስኻ  ምቕጻል  እዩ።  ክምቲ  ኣብ  ጽሑፍካ  ዝገለጽካዮ  ካብ  ሱቕ  ምባል  መልሲ  ክትህበሉ  ካብ  […]
Read More

Image result for no posting on facebook wallዛ ብርኩታ...ኣብ ፈይስቡካት ብዛዕባ ዶር ዳኒኤል ረዘነ ነቐፌታን ብጉዳይ ተላዒሉ ዘሎ ኣርእሰቲ ዜግነት ዘቃልዕ ሓበሬታን ከይወጽእ፡ ከይጸሓፍ ተኸልኪሉ!! ተዓጊቱ!!

ንምንታይ እዚ ኹሉ ዕቦሶ-ዕቦሶ? ቀይሕ ባንደራ የቐልቅል?

ብዝተወሃሃደ መንገዲ፡ ዝተወሰና ናይ ሚድያ ማዕከናት፡ ብተሓላቕነት ናይ'ዚ እትዮጵያዊ ዜጋ ተባሂሉ ብጭብጢ ዝምጎቶ ዘሎ ውልቀ-ሰብ፡  ናይ ዜጋታት ርእይቶ ይዓግታ ብምህላወን፡ ናይ ዶር ዳኒኤል ረዘነ ጉዳይ ክሳብ ክንዳይ ስግኣት ፈጢሩ ከም ዘሎ ይሕብር።

ብሰንኪ'ዚ ኣሰካፊ ኩነታት፡ እንተ ብንጡፍ ዝሳተፉ ዝነበሩ እንተ ብጉዳይ ጀነቫ ደቂ ገዛ ዝነበሩ፡ ክዛረቡን ክጽሕፉን ጀሚሮም ኣለዉ። እቶም ናይ ደብረ-ዘይቲ ብኸምይ ነዚ ኢትዮጵያዊ ዜጋ ተባሂሉ ዝገለጽ ዘሎ ሓዲስ ተዋሳይ ይሕለቑ ምህላዎም ዝያዳ ከተሓትት እዩ።

መስከረምኔት ንእተእንግዶ፣ ንደላይ ፍትሒ ህዝብና ዝንዕቕን ዝዘልፍን ጽሑፋት መልስና።
ሽማግሌ ሰላማዊ ሰልፊ ደለይቲ ፍትሒ ጀኔቫ 26.06.2015

ሽማግሌ ሰላማዊ ሰልፊ ደለይቲ ፍትሒ ጀኔቫ 26.06.2015 ኽቡራትን ክቡራንን ኣሓትን ኣሕዋትን፣ ተቓለስትን ፈተውትን ፍትሒ፣ ኣብ ዉሽጥን ዲያስፖራን ትነብሩ፣ ሰላምን ሰናይን ንምነየልኩም። ኣብ ሰላማዊ ሰልፊ ጀኔቫ 26.06.2015 ዝተኻፈልኩምን ክዉን ዝገበርኩምን፣ ሰብ ሕልና፣ ኣቦታት ኣዴታት፡ ገዳይም ተጋደልቲ ብፍላይ ኣካለ ሱንኩላት፣ ደቕና መናእሰይ ነበርትን ሓደስቲ ስደተኛታትን፣ እንቛዕ ኣዓወትና እናበልና እንቛዕ ከኣ ብሰላም ኣብ ቦቦታኹም ተመለስኩም። ዓወትኩም ሩሑቑ ኣይኮነን። […] Read More

ኣድማዒ መልእኽቲ ዝሓዘለ ሳልሳይ ቅሉዕ ደብዳበ ናብ ዳኒኤል ረዘነ መኮንን።ኣድማዒ መልእኽቲ ዝሓዘለ ሳልሳይ ቅሉዕ ደብዳበ ናብ ዳኒኤል ረዘነ መኮንን። Godef Belo

“እስኻ ቀደም ኤርትራዊ ኔርካ። ሎሚ ግን ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያዊ ዜግነት ካብ ሓዝካ፡ ብፍቓድካ ነቲ ኤርትራዊ ዜግነት ሰሪዝካዮ ኣለኻ ማለት እዩ። ስለ ዝኾነ፡ እስኻ ብዜግነት ኤርትራዊ ኣይኮንካን።”…

 ዳኒኤል ረዘነ፡ ንዝኾነ ሰብ ሰላም ኢልካ መልእኽትኻ ምጅማር፡ ነቲ ሰብ ጥራይ ዘይኮነስ ንኣምላኽ ውን ጽቡቕ ስለ ዝኾነ፡ መልእኽተይ ብሰላምታ ክጅምር ኣፍቅደለይ።

ከም ዝፍለጥ ቀዳማይን ካልኣይን ቅሉዕ ደብዳቤ ናባኻ ምስ ጸሓፍኩ፡ ንሓሳበይ ኣብ መደምደምታ ዘብጻሕኩዎ ስለ ዝመሰለኒ፡ ሳልሳይ ደብዳቤ ክጽሕፍ እየ ዝብል ድልየት ኮነ ግምት ኣይነበረንን። ግናኸ ክዛረብ ካብ ደፋእካኒ፡ ከይፈተኹ ክዛረብ ክግደድ እየ።

ኣብ ገለ ካብ ዘረባታትካ፡ ናባኻ ካባይ ዝተላእኸ ቅሉዕ ደብዳቤ ተላኢኹልካ ትሕዝቶኡ ባህ ስለ ዘይበለካ ናብ EYSC ከምዝጠራዕካ እሞ፡ ኣማሓደርቲ EYSC ድማ ንዘይጥቁው ዘረባኻ ልዑል ግምት ሂቦም፡ ንወዮ ብኣይ ዝተጻሕፈ ደብዳቤ ስለ ድሰረዙዎ ኣዝዩ ባህ ኢሉካ ከበሮ ሓምሓም ከም ዝወቓዕካ ቅሩብ ሕፍረት እኳ ይኹን ከይተሰማዓካ፡ ብኹርዓት ተዛሪብካሉ።

ንምዃኑ፡ እቲ ጽሑፈይ ንኽእገድ ዘቕረብካዮ ምኽንያት እንታይኮን ይኸውን ኔሩ? ብዓንቀጽ ክንደይ እዝባር ክንደይ ተጠቒምካኸ ኢኻ ከም ዝእገድ ዝገበርካዮ?

[…]

Read More

 

ካልእይቲ ቅልዕቲ ደብዳበይ ብዕለት 28 ሰነ 2015 ኣብ ናይ EYSC Facebook ተዘርጊሓ ዝነበረትን ብትእዛዝ ዳንኤል ረዘነ መኮነን ዝተደምሰሰትን እያ። Godef Belo

ካልእይቲ ቅልዕቲ ደብዳበይ ብዕለት 28 ሰነ 2015 ኣብ  ናይ EYSC Facebook ተዘርጊሓ ዝነበረትን  ብትእዛዝ ዳንኤል ረዘነ መኮነን ዝተደምሰሰትን እያ።

መልእኽቲ ንኣንበብቲ፦ እዛ ካልእይቲ ቅልዕቲ ደብዳበይ ብዕለት 28 ሰነ 2015 ኣብ  ናይ EYSC Facebook ተዘርጊሓ ዝነበረትን  ብትእዛዝ ዳንኤል ረዘነ መኮነን ዝተደምሰሰትን እያ።
 እቲ ንቃለሰሉ ዘለና ናጽነት ናይ ሓሳብካ ምግላጽን ምዝራብን ዝግህስን ዘይዲሞክራሲያዊ ኣሰራርሓ እዪ።  ነዚ ሓድሽ መራሒና ዓይኒ ብሌና፤ ኣይትሕተቱዎ፤ ኣይትተንክፉልና፤ ድላዩ ይግበር ዝብል ስሚዒት ዝዓብለሎ፤ ዲክታተራት ንኽፈርዩን ንኽዓብዩን ክግብሉን ዘተባብዕ ኣካይዳ እዩ ። ካልኣይ
 […]  Read More

 

 …ቀዳመይቲ ቅልዕቲ ደብዳበይ ብዕለት 13 ሰነ 2015 ኣብ ናይ EYSC Facebook ተዘርጊሓን ዝተደምሰሰትን  እያ።
Godef Belo

ቅሉዕ ደብዳበ ናብ ክቡር ሓው ዳኒኤል ረዘነ። ...ቀዳመይቲ ቅልዕቲ ደብዳበይ ብዕለት 13 ሰነ 2015 ኣብ  ናይ EYSC Facebook ተዘርጊሓን  ዝተደምሰሰትን  እያ።መልእኽቲ ንኣንበብቲ፦ እዛ ቀዳመይቲ ቅልዕቲ ደብዳበይ ብዕለት 13 ሰነ 2015 ኣብ  ናይ EYSC Facebook ተዘርጊሓ ዝነበረትን  ብትእዛዝ ዳንኤል ረዘነ መኮነን ዝተደምሰሰትን እያ።

እቲ ንቃለሰሉ ዘለና ናጽነት ናይ ሓሳብካ ምግላጽን ምዝራብን ዝግህስን ዘይዲሞክራሲያዊ ኣሰራርሓ እዪ። 
 […]  Read More

 

    ለከ  እንዶ ግዳ  ጥውይውይ በዚሑ ዶር.ዳንኤል ረዘነ!

ካብ ዝመጻእካ ምጻእ ናይ ዝደለኻዮ መንነትን ዜግነትን ክትሕዝ እንተኽኢልካ ነውሪ ኣይኮነን። ኣብ መንጎ ክልተ ዘይምቅዳው ዘለወን ሃገራት ግን ናይ ክልቲኤን ዜጋ ክትከውን ወይ መንነት ክህልወካ ኣዝዩ ኣጸጋሚ ኢዩ። ኣብዚ ሎሚ ዘሎ ኣትሃላልዋ ፖለቲካ ኤርትራ መን ወዲ መን ምዃኑ ምፍላጥ ከም ዘድሊ ብዙሕ ጊዜ ዝተዛረብናሉን ዝኣመናሉን እዩ። ዶር. ዳኒኤል እውን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ምንቅስቓሳት ፖለቲካ ሃገርና ብዕቱብ ክዋሳእ ይደሊ  ብምህላዉ መን ወዲ መን ምዃኑ ክሕብረና ብዙሕ ግዜ ትሓቲቱ ክገልጽ ኣይደለየን። ቅድሚ ሎሚ ኣቡኡ ኢትዮጵያዊ ምዃኖም ብዕሊ ከም ዝተሓበረና ዝፍለጥ እዩ።  ሎሚ ከኣ እቲ ናይ ኣቡኡ ኢትዮጵያውነት ከም ዘለዎ ኮይኑ ኣዲኡ ግን ጓሎም ንኣቶ ረዘነ መኮንን ብዓል ሕምብርቲ ሓማሴን ምዃነን  ተረጋጊጹልና ኣሎ። ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ እውን ቀረባ  ጓል ሓወቡኡ ንኣምባሳደር ተስፋሚካኤ ገራህቱ ምዃነን  እውን ተወሳኺ ዝመጸና ሓበሬታ የረጋግጽ። ብሓጺሩ ዶር ረዘነ ዝጽዋዕ በቶም ቀንዲ ወላዲኡ ዘይኮነ በብሓጎኡ  በቦኣዲኡ  ብኣቶ ረዘነ መኮንን ብዓል ሕምብርቲ ሓማሴን ምዃኑ ተረጋጊጹ ኣሎ። እቲ ንህዝቢ ገሪሙዎ ዘሎ ግን ስለምንታይ መንነቱ ክሓብእ ይጽዕር ምህላዉ እዩ።
 

"ነቲ ዝቐረበልካ ሕቶ ግን ኣቦይ ረዘነ መኮንን ይብሃል ዓዱ ዓዲ እገለ ኣደይ እውን እገሊት ትበሃል ዓዳ ከኣ ዓዲ እገለ ኣነ ከኣ ኣብ አርትራ ተወሊደ ዝዓበኹ አርትራዊ እየ ኣብ ክንዲ ምባል,,,"

ምንታይ እዚ ኩሉ ኮለል ኣድለየካ ዶር ዳኒኤል ረዘነ?

ዶር. ዳንኤል ረዘነ እታ ዝተሓተትካያ ሕቶ ሓንትን ቀላልን እያ። ንሳ ከኣ ኢትዮጵያዊ’ዩ ትበሃል ስለዘሎኻ መግለጺ ወይ መልሲ ሃበና  ትብል ኢያ። እዚ ማለት ከኣ ከም አርትራዊ ክትቃለስ እንተኾንካ ካብ ኢትዮጵያውያን ስድራ ቤት ከም ዝተወለድካ ኣሚንካን መንነትካ ወይ ድሕሪ ባይታኻ ንህዝቢ ኤርትራ  ገሊጽካን ብግልጺ ክትቃለስ ስለዘድሊ እዩ።  እቲ ቀንዲ ከምኡ ዘበለ ምኽንያት  ከኣ ህዝቢ ኤርትራ ቅድሚ ሎሚ […]

Read More
 


Eritrea will be ready to submit all its evidences against human trafficking
 

Eritrea Renews Call for Inquiry into the Trafficking of Its Citizens

 

By Eritrea MoFA,

It has been many years since human trafficking has, as an organized international crime, morphed into big business. In recent times, this organized crime has assumed dimensions and tentacles that transcend its “normal” facade of Mafia enterprise. And these days, it is disconcerting to see the architects of this scheme unleash intensive propaganda and misinformation campaigns and appear to be shedding crocodile tears tocover up their crime. Their duplicitous attempt to impugn the people and Government of Eritrea, whom they targeted as their main prey, is not new or surprising. But it underscored their bankruptcy.

Read More

 ዶር ዳኒኤል ረዘነ ከቃልዕ እየ ይብል። 
 ኣብ ዝሃቦ መልሲ.....
(ኣብ ታሕቲ ተመልከት)
 

"
ኣብዚ እዋን’ዚ ንዓይ ካብ ህግደፍን መጋበርያታቶምን ንላዕሊ ከፊኦምኒ ዘለዉ፡ ናይ ነዊሕ እዋን መቓልስተይ ዝብሎም ዝነበርኩ ሰባት’ዮም። ድሕሪ ምዝርጋሕ ጸብጻብ መርማሪት ኮምሽን ውድብ ሕቡራት ሃገራትን፡ ሰላማዊ ሰልፊ ጀኔቫን፡ ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ፡ ገለ ናይ ቃልሲ ብጾተይ ዝብሎም ዝነበርኩ ሰባት፡ ብዘገርም ጭካነን ስልበጣን ኣሳሰይቲ ናይ ከምዚ ዝመስል ሕማቕ ተልእኾታት ምዃኖም’ዩ። ኣብ ዝበጻሕክዎ ዘይብለይ ክነሰይ፡ “ነቲ ኣብ ደለይቲ ፍትሒ ዝነበረና ዝና ተቓጺጹና” ብዝስምዕ ቁሪምሪም፡ ብኣካል ኣብ ዝተገብረ ዝርርባት ከይተረፈ የጉባዕብዑለይ ኣለዉ። ብመሰረት ዘይብሉ ቅንዒ ጣዕ ክብሉ ድማ ይርኢ ኣለኹ። ቀንዲ ጸገሞም፡ ኣብዚ ዝስዕብ ነጥብታት ክጽሞቕ ይከኣል፡-

– ኣብ ገለ መዳያት ናይ ቃልሲ፡ ብዘይካ ስሞም ስም ካልእ ሰብ ክጽዋዕ ዘይደልዩ (ዘሰንብድ ናይ ምግባትን ናይ ምዕብላልን ጥሙሕ ዘለዎም)፣
– ኣብቲ ንሳቶም “ሕዛእትና” ዝብልዎ ናይ ቃልሲ ዓውድታት፡ ናይ ግድን ብኣኣቶም ቡራኬ ከይረኸብካ ክሕለፍ ከም ዘይብሉ ጌሮም ዝሓስቡ፣
– ብሓባር ንስራሕ እንተበልካዮም ድማ ወይ ይሕንግዱ ወይ ድማ ከም ቆልዓ ብኢድካ ሒዞም ከታትዩኻ ዝደልዩ (ትርጉም ብሓባር ምስራሕ ዘይርድኡ)፣
– ዝገደደ ድማ፡ ኣብቲ ንሶም “ሕዛእትና” ኢሎም ዝሓስብዎ ዓውድታት ብኻልኦት ተቓለስቲ ዓወት እንተተረኺቡ፡ ብቕንኢ ጣዕ ዝብሉን ክሳብ ብሕልና ወዲ ሰብ ክትሓስቦ ዘስካሕክሕ ስጉምታት ንምውሳድ ሰገጥ ዘይብሉን እዮም።
ኣነ እምበኣር ብህግደፍ ጥራይ ዘይኮነስ እንኮላይ በዞም ሰባት’ዚኣቶም’የ ዝጥቃዕ ዘለኹ። ንሳቶም ውን ኣብ ቃልሲ ኣለና ስለ ዝብሉ፡ እቲ ቃልሲ ብዘይጉድኣሉ ኣገባባት ከመይ ጌርካ ፍታሕ ትገብረሎም ዝብል ሓሳብ እንተዘይኮይኑ፡ ግድን ክቃልዑ ዘለዎም ምዃኑ ግን ከስምረሉ እደሊ።

"

 

 

People Smuggling: The Sky News Tonight Debate
Published on Jul 23, 2015 Italian politician Ignazio Corrao, Chair of the Society of Black Lawyers Peter Herbert, co-founder of the Eritrean Movement for Democracy and Human Rights Tesfalem Araia, former Special Adviser to the Home Secretary, Theresa May Fiona Cunningham, and Lord West, a former Minister for Security and Counter-Terrorism, discuss the migrant crisis in the Mediterranean.

People Smuggler: World's Most Wanted | Sky News Special Report
Published on Jul 22, 2015 Join Sky's Alex Crawford on the hunt for the world's most wanted people smuggler.

.

 

ካብ ባሕሪ ታሪኽ ጀጋኑና ብጭልፋ።
..ታሪኽ ስቓይን መስዋእትን ጀጋኑ ደቂ-ኣንስትዮና ኣብ ቤት ማእሰርትታት ኢትዮጵያ ኣብ ግቢ፡ ሰንበል

ሰንበት 08/02/05 ዝተቐድሔ

.

ክልተ ኣገደስቲ መደባት ኣብ ሬድዮ ድምጺ ኤርትራ

  1. ስቓይ ማእሰርቲ ጅጋኑ እሱራት ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራ።  ስቓይ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኢትዮጵያ ኣብ ከተማ ኣስመራ፡፡ዕላል ምስ ጅግና ኣባል ውሽጣዊ ስርዒት ህዝባዊ ግንባር ሲላ ተኽለ። ሲላ ተኽለ፡ ኣባል ውሽጣዊ ስርዒት ህዝባዊ ግንባር ዝነበረት፡ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ደርጊ ንሳን ከምኣ ዝኣመሰላ ናይ ሰውራ እሱራትን ዘሕለፍኦ ስቓይን መስዋእትን ክትሕብርን ክትምስክርን እያ

  2. ዝርዝር ኣስማት ስዉኣት ብጀግና ሕድራይ ፍስሃ። ሕድራይ ኣብ ዝተፈላለይ ግዜ ከም ዝሓበሮ፡ ጽባሕ ሰንበት፡ ዝርዝር ኣስማት ጀጋኑ ስዉኣትና ክሰሚ ክሕብርን እዩ።

 ኣብ ከተማ ዝተሰውኡ ተጋደልቲ
ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን

ዝርዝር ኣስማት ስዉኣት ብጀግና ሕድራይ ፍስሃ።

   

ካብ ተኸታተልቲ መድብ ዝተላእክልና መልእኽትታት።
Messages from followers of the program

 Wednesday, July 29, 2015 8:09:47 PM

I have read the list of 27 Eritrean martyrs (still posted in your website). The list is not complete, and per your invitation to send names of those who may not be in the list, please find below the names of THREE additional martyrs.  At the time, the cruel execution of SIX individuals was announced on Radio and Hibret newspaper. Of the SIX, you have listed Engineer Mesfun Solomon, Memhir Zerai, and Yemane (post office).  The THREE not in the list are:

 

1.      Mesfun Bariagaber (Chief Pharmacist of Eritrea) – [Mesfun is my brother]

2.      Mebrat Ogbazion (Memhir)

3.      Tekeste Kahsai (Major in the police force)

 

I look forward to seeing the inclusion of these THREE martyrs as soon as possible.

Assefaw Bariagaber

27.07.2015

...ትማሊ 26.07.2015  ሎሚ ግን ኣረኸብኩዋን ? ኣብ መርበ ሓበርታኹም ተዘርጊሑ ዘነብር ኣስማት ኣብ ከተማ ኣስመራ ናይ ዝተሰዉኡ እንዳ ኣንበኩ ከለኩ ድንገት ኣብ ቁጽሪ ተራ 10 ናይ ዝነብረ ስዉኡ ሓወይ መሓሪ ዕቕባይ ኣንቢበ  እሞ ሙሉ ሓበሬታ ካበይ  ከም ዝረኸብኩሞ  ክትሕቡርኒ  እፈቱ መስዋእቲ ሓወይ ኣብ ወርሒ ነሓሰ 1979 ድሕሪ ናይ ኣዋርሕ ማእሰርቲ ኣብ ኣስመራ ደርጊ ናይ ሰለስተ መዓልቲ ጽዑቕ ተፍታሽ ድሕሪ ምግባር  ኣብቲ ተፍትሽ ከም ዝርኸቦም ጌሩ ንህዝቢ ከምእማን  ምስ 18 መንእሰያት ምስ ኩሉ ዝርዝር ምንቕስቓሳቶም ሓላፍነቱም ዝፈጸምዎ ስርሒታት  ንደርጊ  ኣዝዮም ሕደገኛታት ከምዝነበሩ ብመማን ብሬድዮን ጋዜጣን ንህዝቢ ራዕዲ ንምፍጣር ዝተጠቐመሎም እዮም ኔሮም  እሞ ምስ ጽሕፍኩም ሓምለ 1978 ተገርጭውኒ ከምይሲ  ንሓወይ መሓሪ  ቅድሚ ምርሻኑ 4 መዓልቲ ኣቐዲመ ቅያር ክዳንን መግብን ኣብጽሔሉ ከም ዘብጻሕኩሉ ደሓር  ደንጉዮ ከም ክም ዘንበብኩዎ ምስኡ ካብ ዝነበሩ ዝሰማዕኩምን  ኑሱ ማለት መሓሪ ንብጾቱ ን 80 ከምዘርእያ ይሕብሮም ከምዝነበረ ሽሙ ምስ ተጸወዔ ድማ ዓወት ንሓፍሽ ኢሉ ከምዝወጽን እየ ዝፈልጥ እሞ ነገራት ሰለ ዝተዋቑዑ ካባኹም ሓብሬታ እጽበ

በዚ ኣጋጣሚ ግን እዚ መደብ ኣዝዩ ተቓምን ኣገዳስ ሙኻኑ ክሕብር ይፈቱ ቀስልዎ በሃላይ እየ

ምስ ቡዙሕ ሰላምታ

 ዘርእሰናይ ዑቕባይ

ጀርመን


 Sunday, July 26, 2015 5:52:13 PM.
.would it be possible to get email or phone number, or if you can forward my message or send him my email to Mr. Hidray?
 
I would like to ask him a question, if he knew any of the 5 brothers and Asrat Solomon (Photos are attacked). 

Judging  from his last speech, about the incident with the pregnant lady,  I believe he may know at least one of them.  I was told one of the five brothers and Asrat Solomon (not related to them) were Fedayn before they all joined EPLF in the 70th and all martyred in the 80th.  I am doing a little documentary, and I would appreciate and can use any info. I can find. 

 
​I thank you,
S. Tekle

ሰንበት 07/26/2015 ዝተቐድሔ
ብጭልፋ: ካብ ባሕሪ ታሪኽ ምስዋእቲ ጀጋኑና።

ዝርዝር ኣስማትን ታሪኽን አብ 1978፡ ኣብ ሰንበል ዝተረሸኑ 27 ጀጋኑ እሱራት ንህዝቢ ቀሪቡ።

ኣብ ቤት ማእሰርት ሰንበል ተኣሲሩ ዝነበረ ጅግና በረኸት ኣብርሃም፡ አብታ ጸላም ወርሒ ዝበላ ወርሒ ሓምለ 1978 ናይ ዝተረሸኑ ስዉኣት ጀጋኑና ኣስማትን ታሪኽን ንመጀመርያ ጊዜ ብመንግዲ ሬድዮ ድምጺ ኤርትራ ንህዝቢ ኤርትራን ስድራ-ቤቶምን ፈተውተሞን  ሓቢሩ።

ዝወዓለ፡ ዝረኣየ፡ ዝቐበረ፡ ይዛረብ። ሶሞም የልዕል። መስዋእቶም ንታሪኽ የመዝግብ።
ኣብ ቅድሚ ህዝቦም፡ ኣብ ቅደሚ ዓለም፡ ስሞም ዘይተመዝገበ፡ ዘይተነግረ፡ ዘይተላዕለ፡ ዘይተሰምየ:፡ ስሞም መታን ክለዓል፡ ጅግንነቶም መታን ክስነድ። ኣብ ማህደር ጀጋኑ መታን ኽምዝገብ።
07/26/2015 ሬድዮ ድምጺ ኤርትራ ብምኽንያት እታ ዝበዝሑ እሱራት ዝተረሸኑላ ተባሂላ እትፍለጥ ወርሒ ሓምለ ንተኸታተልቲ ኣስማት ሰዉኣት ዘቕረቦ መደብ ቅዳሕ እንሆ..
 

 

Eritrean occupied territory and Ethio-Eritrea conflict:
the 800 Lb Gorilla Obama and Hailemariam are ignoring.


Published on Jul 26, 2015
US President Barack Obama's Speech to Kenyans at Kasarani Stadium.